ជាងដែក ជាងកពា្ចក់ និង ជាងស្វាន​ ($150-$200), Very Urgent.​


Views: 1
Posted Date: 17-May-2018   
Closing Date: 31-May-2018

first-solutions-cambodia-co-ltd

First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd

First Solution (Cambodia) Co., Ltd. is recognized as a leading business consultant and was founded in 2015 by the main office is located in Phnom Penh, Cambodia. We offer many services related to the recruitment and support of the business and other companies to provide appropriate services to other companies. Our company has a professional consultant who focuses on the customer and provides HR services to help find solutions to business customers as well.

Job Description


Job Category Others  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


+លក្ខ័ណនៃការជ្រើសរើស :

- បុគ្គលិកទាំងពីរភេទ

- អាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំទ្បើងទៅ

- យ៉ាងហោចណាស់ ចប់ថ្នាក់ទី ១២

- ធា្លប់មានបទពិសោធន៍ ខាងផ្នែក ជាងដែក ជាងកពា្ចក់ និង ជាងស្វាន ពីមុនកាន់តែប្រសើរ

- រូបសម្បត្តិសមរម្យ និង មានភាពស្មោះត្រង់

- ថ្ងៃធ្វើការ : ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍

- ម៉ោងធ្វើការ : ៨ ព្រឹក ដល់ ៥ ល្ងាច

- ប្រាក់ខែទទួលបាន តាមបទពិសោធន៍ការងារ។


Contact Detail

Name : Ms. Yos Sao Davy ( HR And Admin ).
Tel : 023 677-0-168 / 093 906-880.
Email : recruitment@firstsolutions.asia
Website : Firstsolutions.asia
Address : S.I Building, 2 nd Floor, Presh Sihanouk Blvd, Sang kat Chatomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh.Related Jobs

School Nurse ($150-$250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Customer Services ($100-$150), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Sales System ($150-$260), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Receptionist, អ្នកទទួលភ្ញៀវ ($130-$150), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Sales IT Product ( $150-$250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Sales Indoor ($ 150), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


ជាងថែទាំរថយន្ត (កូនជាង) ($ 150), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


ប្រធានផ្នែកលាងរថយន្ត ($150), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ ($250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Accountant ( $300-$ 400 ), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


© 2018 All Rights Reserved.