អ្នកគ្រប់គ្រងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ($200), Very Urgent.


Views: 1
Posted Date: 17-May-2018   
Closing Date: 31-May-2018

first-solutions-cambodia-co-ltd

First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd

First Solution (Cambodia) Co., Ltd. is recognized as a leading business consultant and was founded in 2015 by the main office is located in Phnom Penh, Cambodia. We offer many services related to the recruitment and support of the business and other companies to provide appropriate services to other companies. Our company has a professional consultant who focuses on the customer and provides HR services to help find solutions to business customers as well.

Job Description


Job Category Automotive  Management  Marketing  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត​ចាប់ពី 1 ឆ្នាំឡើងទៅ

- ជំនាញលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត 

- ជំនាញខាងប្រមូលពត៏មាន ឬ  មានចំនេះដឹងដែលសមស្របនឹងម្រូវការនឹងការងារខាងលើ

- អាចគ្រេប់គ្រងបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមអោយធ្វើការងារបានលទ្ធផលល្អ

-  និងជួយបង្រៀនបច្ចេកទេសដល់បុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោម

- អនាគត មានបំណងបើកយានដ្ឋាន ផ្ទាល់ខ្លួន (មានមហិច្ចតា) .


Contact Detail

Name : Ms. Yos Sao Davy ( HR And Admin ).
Tel : 023 677-0-168 / 093 906-880.
Email : recruitment@firstsolutions.asia
Website : Firstsolutions.asia
Address : S.I Building, 2 nd Floor, Presh Sihanouk Blvd, Sang kat Chatomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh.Related Jobs

ជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ($200-$250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Messenger ($150-$200), Very Urgent .
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Driver ($180-$200), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Accounting Assistant ($200-$300), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


ជាងដែក ជាងកពា្ចក់ និង ជាងស្វាន​ ($150-$200), Very Urgent.​
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


អ្នកធ្វើស្លាកយីហោ ($150-$200), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


មេជាង Salon( $ 200-$ 250 ) , Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Interior Design - Furniture ($200-$500), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Billing And Credit Controller ($200-$400), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Chinese Translator ($200-$300), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


© 2018 All Rights Reserved.