សាស្រ្តាចារ្យបង្រៀនដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៍មានវិទ្យាចំនួន ១០ នាក់។


Views: 30
Posted Date: 03-Jan-2018   
Closing Date: 29-Jan-2018

-cus

សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស​ នៃកម្ពុជា, CUS

Cambodian University for Specialties (CUS) was formerly known as Cambodian Institute for Specialties (CIS) established in 2002. It was officially and fully recognized and licensed as Cambodian University for Specialties by Sub-Decree No. 01 ANK-PK of the Royal Government of Cambodia, dated on 16th January 2004. CUS is under technical control of the Ministry of Education Youth and Sport (MoEYS) and is recognized as a qualified university in both academic and professional programs.

Job Description


សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស​ នៃកម្ពុជា, CUS

 

ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះនិស្សិត និងទិសដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គុណភាព វិសាលភាពបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្លួន សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស កម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើស សាស្រ្តាចារ្យបង្រៀនដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៍មានវិទ្យាចំនួន ១០ នាក់។

 

Job Category Education - Teaching  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


- មានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ឬ ព័ត៍មានវិទ្យា 

- មានបទពិសោធន៍ ០៣ ឡើងទៅ

- មានការទទួលខុសត្រូវ និងការប្តេជ្ញា ខ្ពស់ដើម្បីភាពជោគជ័យ


Contact Detail

Name : Nan Sokchea
Tel : 0979999610/011373392
Email : Nansokcheamcs@gmail.com
Website : www.cus.edu.kh
Address : Building Nº 16 A, Damnak Thom Village, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.© 2018 All Rights Reserved.