ជាងភ្លើង និងជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់


Views: 5
Posted Date: 29-Aug-2018   
Closing Date: 19-Sep-2018

hr-consultant-service-co-ltd

HR Consultant Service Co,.ltd

HR Consultant Service Co.,Ltd

Job Description


  • បទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំឡើងទៅ

Job Category Others  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមៈ ផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ នឹង ផ្តល់អាហារ ២ពេល ។

បេក្ខជន ដែល មាន បំណង ដាក់ពាក្យ ត្រូវភ្ជាប់ មកជា មួយនូវ សៀវភៅ គ្រួសារ អត្តសញ្ញាបណ្ណ័ ១ ច្បាប់និងសំបុត្រកំណើតមកកាន់អាស័យដ្ឋានខាងក្រោម៕


Additional Information


បើចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


Contact Detail

Name : HR
Tel : 011/093 82 99 93
Email : cvhrcs@gmail.com
Website : cvhrcs@gmail.com
Address : # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.© 2018 All Rights Reserved.