មេជាង Salon( $ 200-$ 250 ) , Very Urgent.


Views: 1
Posted Date: 17-May-2018   
Closing Date: 31-May-2018

first-solutions-cambodia-co-ltd

First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd

First Solution (Cambodia) Co., Ltd. is recognized as a leading business consultant and was founded in 2015 by the main office is located in Phnom Penh, Cambodia. We offer many services related to the recruitment and support of the business and other companies to provide appropriate services to other companies. Our company has a professional consultant who focuses on the customer and provides HR services to help find solutions to business customers as well.

Job Description


Job Category Beauty - Health Care  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


-        - បេក្ខនារីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យ

-        - អាយុចាប់ពី​១៨ ឆ្នាំទ្បើងទៅ

-        - កំរិតវប្បធ៌មចាប់ពី​ ថ្នាក់ទី ១២​ទ្បើងទៅ

-        - ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍​ ខាងមេជាង Salon​ ពីមុនកាន់តែប្រសើរ

-        - ម៉ោងធ្វើការ : ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច

-        - ថៃ្ងធ្វើការ :  ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ​ ( ១អាទិត្យសំរាកបាន ១​ថ្ងៃ )

 

-        - បុណ្យទានធំៗ បានឈប់


Contact Detail

Name : Ms. Yos Sao Davy ( HR And Admin ).
Tel : 023 677-0-168 / 093 906-880.
Email : recruitment@firstsolutions.asia
Website : Firstsolutions.asia
Address : S.I Building, 2 nd Floor, Presh Sihanouk Blvd, Sang kat Chatomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh.Related Jobs

ជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ($200-$250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Sale Admin ( 200$-250$)
Tigron Logistic Co.,Ltd


អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ ($250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


School Nurse ($150-$250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Administrator ($250-$400), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Sales IT Product ( $150-$250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Plumber ($180-$250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Messenger ($150-$200), Very Urgent .
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Driver ($180-$200), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Accounting Assistant ($200-$300), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


© 2018 All Rights Reserved.