អ្នកអនាម័យ


Views: 7
Posted Date: 03-Jul-2018   
Closing Date: 31-Dec-2018

school-of-international-academy-sia-

School of International Academy (SIA)

School of International Academy is an academic school whose main aim is to promote and provide best quality of education to the Cambodian students both Khmer and English in all levels ranging from Pre-K to Adult.

Job Description


- ទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការសម្អាតផ្នែកសំខាន់ៗនៃអាគារ ដូចជាបន្ទប់រៀន ការិយាល័យគ្រប់គ្រង ការិយាល័យទទួលភ្ញៀវ និងអ្នកផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំង។

 

 

Job Category Others  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


- មានឥរិយាបថល្អ។

-​  មានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារផ្នែកសំអាតកាន់តែប្រសើរ។

- ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ក្នុងការងារ និងម៉ោងពេលធ្វើការត្រូវទៀងទាត់។

-  មានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារ។

 

 


Contact Detail

Name : Hoy Ratha
Tel : 012 434 776 /098 434 776
Email : hoyratha@gmail.com
Website :
Address : Contact: Address: #588s4, Phum Prek Tapov, Sangkat Prek Bra, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh. Tel: 012/098 434 776 Email: hoyratha@gmail.com© 2018 All Rights Reserved.