-

ក្រុមហ៊ុន ឡោ សេង​ហេង

ក្រុមហ៊ុន ឡោ សេង​ ហេង គឺជាក្រុមហ៊ុន កញ្ចក់ដ៏ធំមួយដែលទទួលកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ ចំពោះគុណភាពពីអ្នកប្រើប្រាស់។ ក្រុមហ៊ុន មានឧបករណ៍គ្រប់ប្រភេទក្នុងការកែច្នៃកញ្ចក់ជូនអតិថិជន ។

Available Jobs

No Job Position Company Name Closing Date
1 អ្នកបើកឡានក្បាល3 (១០នាក់ ភ្នំពេញ_170$-250$) ក្រុមហ៊ុន ឡោ សេង​ហេង 15-Jan-2018
2 កម្មករលើកកញ្ចក់ ២០នាក់ (120$-180)$ ក្រុមហ៊ុន ឡោ សេង​ហេង 15-Jan-2018
© 2018 All Rights Reserved.