-

សាលាហ៊ែនព្រីន

សាលាហ៊ែនព្រីនទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាំងពីឆ្នាំ២០១៣ មកម៉្លេះ។ សាលាហ៊ែនព្រីន គឺជាសាលាឯកជនមួយដែលប្តេជ្ញា ដើម្បីឧត្តមភាព ក្នុងការផ្តល់នូវសេវាអប់រំល្អជូនសិស្សានុសិស្ស មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ សាលាថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់នូវ មជ្ឈដ្ឋានសិក្សាមួយ ជូនសិស្សានុសិស្សប្រកបដោយ ផាសុកភាព សុខសុវត្ថិភាព និងភាពសប្បាយរីករាយ។ បច្ចុប្បន្ន សាលាមានផ្តល់សេវាកម្មអប់រំជូនសិស្សានុសិស្ស ទាំងសិស្សមត្តេយ្យ និងសិស្សធំរួមមាន៖ ក. កម្មវិធីមត្តេយ្យភាសាអង់គ្លេស ខ. កម្មវិធីមត្តេយ្យភាសាខ្មែរ គ. កម្មវិធីបឋមសិក្សាភាសាខ្មែរ ឃ. កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ពេញម៉ោងសិស្សធំ ង. កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ក្រៅម៉ោងសិស្សធំ ច. កម្មវិធីថែទាំកុមារពេញមួយថ្ងៃ

Available Jobs

No Job Position Company Name Closing Date
1 គ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់មត្តេយ្យ និងបឋម សាលាហ៊ែនព្រីន 04-Jul-2018
2 Kindergarten Teacher (Chbar Ampov Branch) Handprints School 04-Jul-2018
© 2018 All Rights Reserved.