you-trust-peanich-co-ltd

You Trust Peanich Co.,Ltd

ក្រុមហ៊ុន យូ ត្រាស ពាណិជ្ជ គឺជាអ្នកជំនាញលើការទទួលបញ្ចាំ និងត្រូវបានចុះបញ្ជីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហើយបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណពេញលេញពី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ក្រុមហ៊ុន យូ ត្រាស ពាណិជ្ជ យើងខ្ញុំមានផ្តល់នូវប្រាក់កម្ចីជូនដល់អតិថិជនដែលត្រូវការប្រាក់បង្វិលរហ័សជាមួយ និង អត្រាការប្រាក់សមរម្យ ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ មានទទួលបញ្ចាំនូវផលិតផលដូចជា រថយន្ត, ម៉ូតូ, គ្រឿងអលង្ការ, ទូរស័ព្ទដៃ និង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗទៀត ។

Available Jobs

No Job Position Company Name Closing Date
1 ជំនួយការគណនេយ្យ (បន្ទាន់) You Trust Peanich Co.,Ltd 15-Oct-2018
2 ជំនួយការប្រតិបត្តិការ (បន្ទាន់) You Trust Peanich Co.,Ltd 15-Oct-2018
© 2018 All Rights Reserved.